Thanksgiving – Lễ Tạ Ơn

Thanksgiving – Lễ Tạ Ơn

3 people accept God on Thanksgiving

Thông công Thanksgiving

Christmas – Giáng Sinh

Christmas – Giáng Sinh

Shared God’s Blessing – Làm Chứng

Sunday School – Trường Chúa Nhựt

Visit seniors in New Year – Thăm Viếng

Shared God’s Blessing – Làm Chứng