Chương trình Sinh Hoạt Trong Tuần

 
Thứ sáu – Friday
7:00PM – 8:30PM: Học Kinh Thánh tại nhà thờ
 
Thứ bảy – Saturday
8:00AM – 8: 45 AM cầu nguyện tại nhà thờ
9:00AM – 1:00PM Thăm Viếng
8:00PM – 9:30PM Lớp Thanh Niên học Kinh Thánh tại nhà thờ
 

Chúa nhựt – Sunday

Giờ Thờ Phượng:
9:00 AM- 9:30 AM Tĩnh Nguyện
9:30 AM- 10:20 PM Trường Chúa Nhựt
10:30 AM- 12:00 AM  Thờ Phượng