Chương trình Sinh Hoạt Trong Tuần

 
Thứ sáu – Friday
7:00PM – 8:30PM: Học Kinh Thánh tại nhà thờ
 
Thứ bảy – Saturday
8:00AM – 8: 45 AM cầu nguyện tại nhà thờ
9:00AM – 1:00PM Thăm Viếng
8:00PM – 9:30PM Lớp Thanh Niên học Kinh Thánh tại nhà thờ
 

Chúa nhựt – Sunday

Giờ Thờ Phượng:
11:00 AM- 11:30 AM Tĩnh Nguyện
11:30 AM- 12:15 PM Trường Chúa Nhựt
12:30 PM- 2:00 PM  Thờ Phượng