Chương trình Sinh Hoạt Trong Tuần

 
Thứ sáu – Friday
7:00PM – 8:30PM: Học Kinh Thánh tại nhà thờ
 
Thứ bảy – Saturday
8:00AM – 8: 45 AM cầu nguyện tại nhà thờ
9:00AM – 1:00PM Thăm Viếng
8:00PM – 9:30PM Lớp Thanh Niên học Kinh Thánh tại nhà thờ
 
 
Chúa nhựt – Sunday
11:30AM- 12:00PM : Tĩnh Nguyện
12:00PM- 12:45PM Trường Chúa nhựt
1:00PM – 2:30 PM Thờ Phượng